Zapraszamy do korzystania z Internetowego Planu Miasta Jastrzębia-Zdroju!

Internetowy Plan Miasta jest elementem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Jastrzębia-Zdroju.

W Internetowym Planie Miasta udostępnione są profile:
- Podstawowy;
- Turystyczny;
- Cmentarze komunalne;
- Przeznaczenie terenów - MPZP;
- Ewidencja gruntów i budynków;
- Geodezyjny;
- Wyborczy;
- Pionowe przemieszczenia terenu.

Aktualność danych przestrzennych:
- serwisy: Ewidencja gruntów i budynków (EGiB), Ewidencja miejscowości ulic i adresów (EMUiA), struktura własności aktualizowane są codziennie,
- pozostałe warstwy informacyjne mogą mieć zróżnicowany stopień aktualności.

Prezentowane dane przestrzenne pochodzą z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz innych baz danych przestrzennych Urzędu Miasta Jastrzębia-Zdroju.

Usługa przeglądania danych przestrzennych, o której mowa jest w art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2010 Nr 76 poz. 489 z późń. zm.), dla zbiorów danych przestrzennych odnoszących się do tematów: adresy, działki ewidencyjne i budynki, a także ortofotomapa z roku 2016, izolinie osiadań terenu, dostępna jest pod adresem URL:
http://mapa.um.jastrzebie.pl/isdp/gs/ows/wms?

Dane przestrzenne zamieszczone w Internetowym Planie Miasta mają charakter wyłącznie poglądowy. Udostępnione informacje wraz z wygenerowanymi mapami i zestawieniami nie mogą służyć jako dowody w postępowaniach administracyjnych i innych.

Internetowy Plan Miasta jest własnością Miasta Jastrzębia-Zdroju. Może być wykorzystany jedynie w niezarobkowych zastosowaniach prywatnych lub naukowych, w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j. t. Dz. U. 2016 poz. 666).

Urząd Miasta Jastrzębia-Zdroju nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z Internetowego Planu Miasta.

Zauważyłeś przekłamania w danych?
Masz propozycję co do rozbudowy części informacyjnej i funkcjonalnej Internetowego Planu Miasta? Prosimy o zgłoszenia, chętnie je przeanalizujemy.

Kontakt:
Urząd Miasta Jastrzębia-Zdroju
Wydział Geodezji i Kartografii
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 4785 184
sit@um.jastrzebie.pl